Rekentool

De rekentool is gebouwd in Excel en houdt rekening met de verschillende van toepassing zijnde cao’s: VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk. De rekentool wordt ieder jaar rond januari geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s. Hier vind je de tool en de uitgebreide handleiding.

 

Opbouw

In de tool wordt gerekend met drie soorten data.

  • ‘Vaststaande data’ zoals cao-gebonden kosten, deze zijn voor alle aanbieders gelijk.
  • ‘Suggesties’ zoals opslagen sociale lasten, waarbij landelijke cijfers beschikbaar zijn als suggestie voor lokaal gebruik.
  • ‘Open data’ die per definitie door de aanbieder gevuld moet worden. Denk hierbij aan de lokale personeelsmix en organisatiekosten.

 

Nieuwe elementen

In deze tool zien we ook een aantal nieuwe, of verder uitgesplitste elementen terugkomen ten oprichtte van de eerdere rekentool, te weten:

  • Reiskosten
  • Innovatiekosten, marge en risico zijn separaat te definiëren
  • De tool biedt de mogelijkheid om te differentiëren op basis van lokale afspraken over declarabele tijd (administratietijd kan bijvoorbeeld wel of niet declarabel zijn).
  • In de berekening van improductiviteit is nu ook de mogelijkheid opgenomen om de extra vrije dagen voor medewerkers van 50+ op te nemen
  • Wanneer cao’s al voor meer jaren bekend zijn is er de mogelijkheid om tot tariefafspraken voor meerdere jaren te komen middels de indexeringsvelden

 

Toepasbaarheid

De rekentool berekent kostprijzen per uur en is daarmee goed te gebruiken bij PxQ-afspraken. Maar dit instrument kan ook gebruikt worden als input voor resultaatbekostiging, arrangementen of populatiebekostiging. Immers om goed onderbouwde tarieven te bepalen voor resultaten, arrangementen of populatiebudgetten is het noodzakelijk om een goed onderbouwde reële inschatting van het gemiddelde aantal uur zorg per traject of per inwoner per jaar te bepalen. De uitkomst (een kostprijs per uur) kan vervolgens vermenigvuldigd worden met het aantal uur om te komen tot een tarief voor resultaat/arrangement of budget voor een populatie.