18 partijen, waaronder Tzorg, starten een unieke samenwerking

Vr 22 februari

18 partijen, waaronder Tzorg, starten een unieke samenwerking voor duurzame, kwalitatieve en betaalbare zorg voor Wmo en Jeugdhulp in Midden-Limburg.

Woensdag 20 februari 2019 hebben 18 Midden-Limburgse (jeugd)zorg- en welzijnspartijen en de gemeenten in Midden-Limburg Oost een convenant ondertekend waarin zij zich committeren aan afspraken die voortborduren op de huidige samenwerkingsinitiatieven.

Een unieke samenwerking die uitgaat van de behoeften van de inwoners en waarbij duurzaamheid, kwaliteit én betaalbaarheid de uitgangspunten vormen. De mens als persoon met zijn kwaliteiten en ondersteuningsbehoefte die zo veel als mogelijk met zijn eigen netwerk zelf regie voert over zijn eigen leven vormt de basis daarvoor. Het doel van de samenwerking is  kwalitatief goede zorg leveren binnen de door de lokale gemeenteraden vastgestelde budgettaire kaders.

Alle partijen nemen hierin gezamenlijk hun verantwoordelijkheid. De betrokken partijen zijn Gemeente Roermond, Gemeente Roerdalen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Vincent van Gogh, Met GGz, De Zorggroep, Wel.kom, Algemeen Maatschappelijk Werk, Tzorg, PGZ, Koraal Groep, Proteion, het CJG, Moveoo, Mutsaersstichting, MEE –Noord & Midden-Limburg en PSW.

Investeren in gezamenlijk traject

Door de ondertekening van dit convenant laten aanbieders zien dat zij investeren in dit gezamenlijke traject. Nu start de fase van het verkennen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om die duurzame, kwalitatieve en betaalbare zorg te kunnen bieden. Daarbij ligt de focus niet alleen op de inhoudelijke zorg, maar ook op de onderlinge samenwerking, de bedrijfsvoering, het terugdringen van de administratieve lasten en de wijze van contracteren.

Deze unieke samenwerking, die destijds tot stand is gekomen op initiatief van de gemeente Roermond en een aantal aanbieders, is erop gericht om  het gezamenlijke doel eind 2021 realiseren en de zorg en ondersteuning in te richten vanuit het principe doen wat werkt en wat nodig is. Dat is een gezamenlijke uitdaging én verantwoordelijkheid van gemeenten en aanbieders.

Op weg naar een duurzaam gezondheidssysteem

De afgelopen 2 jaar heeft de samenwerking al concreet vorm gekregen. In een maandelijks overleg hebben de aanbieders met elkaar en de gemeente aan tafel gezeten om deze nieuwe koers te ontwikkelen. Dit is een resultaat van het tekenen van een intentieovereenkomst voor de oprichting van het Zorg Innovatie Platform op 19 januari 2017 door de partijen en de Gemeente Roermond.

Het doel van het Zorg Innovatie Platform is om gezamenlijk innovaties te versnellen en aan te jagen die bijdragen aan een duurzaam gezondheidssysteem die daarmee het welzijn en de welvaart van mensen verhogen. Sinds de ondertekening van de intentieovereenkomst is er volop geleerd en geëxperimenteerd door de partijen om te kijken aan welke zorg behoefte is en hoe die het beste vorm kan krijgen. Dat gaan de partijen de komende tijd samen oppakken.

Op 20 februari 2019 hebben 18 Midden-Limburgse (jeugd)zorg- en welzijnspartijen en de gemeenten in Midden-Limburg Oost een convenant ondertekend waarin zij zich committeren aan afspraken die voortborduren op de huidige samenwerkingsinitiatieven.

Bron: Gemeente Roermond

Terug naar alle nieuwsberichten