Actievoorwaarden Thuis bij PSV

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Tzorg georganiseerde winactie ‘Thuis bij PSV’ (verder te noemen: de actie);
Deze actie is geïnitieerd door Tzorg gevestigd aan de Verlengde Velmolen 1, 5406 NT, Uden;
De actie wordt uitgevoerd tijdens iedere Eredivisie thuiswedstrijd van PSV in seizoen 2019-2020. De inschrijfperiode van de actie loopt van vrijdag 10 januari 2020 tot en met 24 januari 2020;
Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
Tzorg behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
Onder de deelnemers van deze actie worden 3 winnaars per wedstrijd geselecteerd. Gedurende het gehele seizoen zijn dit 51 personen. Iedere winnaar mag samen met een introducé gebruik maken van een compleet verzorgd wedstrijdarrangement. De winnaars worden persoonlijk benaderd en ontvangen t.z.t. alle benodigde extra informatie vanuit Tzorg;
Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden;
De winnaars worden via een persoonlijk e-mailbericht of contact per telefoon op de hoogte gebracht;
Tzorg zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014;
Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijs
Onder de deelnemers van deze actie worden 3 winnaars per wedstrijd geselecteerd. Gedurende het gehele seizoen zijn dit 51 personen. Iedere winnaar mag samen met een introducé gebruik maken van een compleet verzorgd wedstrijdarrangement. De winnaars worden persoonlijk benaderd en ontvangen t.z.t. alle benodigde extra informatie vanuit Tzorg;
De winnaars worden geselecteerd door Tzorg;
De winnaars worden via een persoonlijk e-mailbericht of contact per telefoon op de hoogte gebracht;
Tzorg behoudt zich het recht om de prijs alsnog te annuleren. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs;
De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld; Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname
Deelname aan de actie is gratis;
Deelname verloopt via de speciaal ingerichte actiepagina op tzorg.nl/psv of via de toegestuurde antwoordstrook per post;
Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar juiste gegevens opgeeft;
Zodra de inzending van de deelnemer binnen is, dingt hij/zij mee naar de te vergeven prijs;
Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;
Tzorg heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen;
Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die Tzorg inzake deze actie neemt;

Te verrichten prestatie en bepaling winnaar
Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen:
– Hij/zij moet zijn/haar juiste gegevens opgeven;
– Hij/zij is cliënt van Tzorg;
– Hij/zij moet minimaal 18 jaar zijn;
– Hij/zij moet zich op verzoek kunnen legitimeren voor toekenning van de prijs;
De winnaar dient uiterlijk 24 uur na de bekendmaking te reageren op het persoonlijke e-mailbericht of telefoonbericht dat hij/zij ontvangt van Tzorg op het door hem/haar opgegeven e- mailadres of het telefoonnummer. Wanneer de winnaar daar niet aan voldoet, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs;

Uitsluitingen
Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname;
Tzorg behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;
Tzorg behoudt zich het recht om deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt;
Tzorg is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
Tzorg is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
Tzorg is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;
Tzorg, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Tzorg betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
Medewerkers van Tzorg, en/of gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerken zijn van deelname aan deze actie uitgesloten;
Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
Intellectueel eigendom:
De deelnemer doet, van het moment van inzending, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de inzending. Dit geldt ook voor eventuele afbeeldingen en video die gemaakt worden met betrekking tot de prijs;
De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan;

Hoe behandelen wij uw gegevens
Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die de winnaar verstrekt worden vastgelegd in een bestand van Tzorg. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie;
U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Tevens kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de Marketing Manager van Tzorg gevestigd aan de Verlengde Velmolen 1, 5406 NT, Uden;
Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy en cookie voorwaarden van Tzorg van toepassing zoals weergegeven op www.tzorg.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.

Toepasselijk recht en klachten:
Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
Tzorg handelt inzake de actie in overeenstemming met de gedragscode voor promotionele kansspelen;
Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Tzorg georganiseerde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Tzorg kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Tzorg, de Verlengde Velmolen 1, 5406 NT, Uden onder vermelding van ‘klacht Thuis bij PSV’. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit;
Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.