Extra ondersteuning krijgen met dementie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vestibulum erat blandit nulla ullamcorper feugiat imperdiet ut mauris. Pellentesque vel luctus nibh, in porta ipsum. Proin dignissim et ante ut tincidunt.

Wat houdt individuele begeleiding in?

Onze vakbekwame begeleiders helpen u bij het vergroten van de zelfredzaamheid door u te ondersteunen bij:

 • Administratie
 • Participatie in de maatschappij
 • Sociale contacten leggen en onderhouden
 • Afspraken met instanties
 • Herstel na ziekte
 • Het creëren van regelmaat en dagstructuur

Kom ik in aanmerking?

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magn

WMO-indicatie

Innoveren

Neem voor meer informatie over onze innovatiepilots contact op met onze programma manager innovatie:

Martine Frentz
martine.frentz@tzorg.nl

Mail Martine

Veelgestelde vragen

1.1. Voor wie gelden de algemene voorwaarden?
De algemene voorwaarden gelden voor jou en Tzorg. Ze gaan in vanaf het moment dat je met ons een zorgovereenkomst sluit. Belangrijk: De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze geven niet een complete weergave van de wettelijke regelingen.
1.2. Wie is wie in de algemene voorwaarden?
In de algemene voorwaarden gaat het over ‘u / uw’ en over ‘wij / ons’. Dit bedoelen we daarmee: U / uw Dit is de persoon die de zorg ontvangt. Maar soms bedoelen we daar ook de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon mee. De wettelijke vertegenwoordiger is de persoon die namens de zorgontvanger beslissingen kan nemen. Wij / ons Dit is de zorgaanbieder, Tzorg.
1.3. Wanneer kunnen we de algemene voorwaarden aanpassen?
 • Wijzigingen door derden Het kan zijn dat onze brancheorganisatie Actiz wijzigingen in haar voorwaarden doorvoert. Of dat de wet- en regelgeving of onze contracten met gemeentes veranderen. In dat geval kunnen wij de algemene voorwaarden daarop aanpassen. Een aanpassing van de algemene voorwaarden door (één van) deze punten, geldt meteen wanneer de verandering in de Actiz voorwaarden, wet- en regelgeving of het contract tussen Tzorg en de gemeente ingaat. Zo’n aanpassing kunnen wij jou ook achteraf melden.
 • Andere wijzigingen In alle andere gevallen kunnen wij de algemene voorwaarden ook aanpassen. Dit gaat altijd met goedkeuring van de cliëntenraad. Wij melden je vooraf over dit soort aanpassingen en laten weten wanneer die ingaan.
2.1. Welke verplichtingen hebben wij?
Wij vertellen je over de voorgestelde zorg. Die zorg noemen we hierna ook wel de ondersteuning. Wanneer nodig overleggen we hierover met jou. Zo beslissen we samen over passende zorg waar je zelf achter staat. Belangrijk: Woon je in een gemeente waar je zelf verantwoordelijk bent voor de zorgverlening, dan zijn deze punten niet van toepassing. Jouw zorgcoördinator weet of dit voor jou geldt.
2.2. Wat is een (digitaal) ondersteuningsplan?
In het ondersteuningsplan staan de afspraken die wij samen maken over uw zorg. Ook vind je daar uw cliëntevaluaties met Tzorg terug. Jouw ondersteuningsplan maken we bij start van de ondersteuning. Dit plan kan op papier staan, of digitaal zijn. Niet overal is een ondersteuningsplan van toepassing. Jouw zorgcoördinator weet of er een ondersteuningsplan voor jou nodig is. De afspraken in het ondersteuningsplan sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw wensen en de ondersteuningsmogelijkheden. Jouw zorgindicatie bepaalt wat wij voor je mogen doen. Wens je nu of in de toekomst meer zorg dan jouw zorgindicatie toelaat? Bespreek dit met jouw zorgcoördinator. Die bekijkt met jou de opties. Afhankelijk van jouw situatie, kun je dan mogelijk een hogere zorgindicatie en dus meer zorg krijgen.
2.3. Wat als jij en Tzorg het niet eens worden over het ondersteuningsplan? Of als je niet wil/kan overleggen over het ondersteuningsplan?
Samen proberen we het eens te worden over het ondersteuningsplan. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. Als je het voorgestelde ondersteuningsplan erg nadelig vindt, dan bespreken we dat samen. Mogelijk betrekken we ook de gemeenten of andere partijen om een passender ondersteuningsplan te maken. Als dat niet lukt of je geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorg, benoemen we dat in het ondersteuningsplan. Wij doen niets waar jij, of jouw wettelijke vertegenwoordiger, geen toestemming voor heeft gegeven.
2.4. Wat gebeurt er tijdens de cliëntevaluatie?
Tijdens de cliëntevaluatie bespreken we hoe de ondersteuning gaat en of er aanpassingen nodig zijn. Met de uitkomst werken we jouw (digitale) ondersteuningsplan bij 6 weken na start van de zorg evalueren wij hoe je de ondersteuning ervaart.
2.5. Wat als Tzorg de afspraken in het (digitaal) ondersteuningsplan niet nakomt?
Als wij door omstandigheden geen ondersteuning kunnen bieden, hoor je dat zo snel mogelijk. Samen bespreken we dan hoe het verder gaat.
2.6. Welke regels gelden er voor het gebruik van het cliëntdossier?
Vragen rondom wet- en regelgeving over het inzien van het cliëntdossier, het bijhouden/ bewaren van het cliëntdossier, een kopie van het cliëntdossier en vernietigingsverzoeken mail je naar privacy@tzorg.nl of neem contact op met jouw zorgcoördinator. Zij kunnen je wijzen op het privacy beleid. Op https://www.tzorg.nl/privacy-statement/  lees je onze privacyverklaring.
3.1. Moet je ons betalen voor de ondersteuning?
Je hoeft ons niet te betalen, omdat wij rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar worden betaald. Mogelijk moet je wel verplicht een wettelijke eigen bijdrage betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die bijdrage is. Daar hebben wij verder dus geen invloed op. Wanneer betaalt u ons wel? Wanneer de ondersteuning niet via de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet (direct) of door het zorgkantoor, de gemeente of zorgverzekeraar aan ons betaald wordt.
3.2. Hoeveel moet je betalen?
Als je zelf moet betalen voor de ondersteuning, hoor je vóóraf onze prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kun je opvragen bij het CAK. Uw verzekeraar kan je vertellen over het eigen risico. Op de hoogte van jouw eigen bijdrage of eigen risico hebben wij verder geen invloed.
3.3. Op welk moment moet je betalen?
Wanneer je de ondersteuning niet zelf hoeft te betalen, ontvang je geen rekening. Die sturen wij namelijk direct naar het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar.
 • De rekening voor de eigen bijdrage aan het CAK, krijg je van het CAK.
 • De rekening van de ondersteuning die je zelf moet betalen krijg je van ons. Je hebt 14 dagen de tijd om die te betalen.
3.4. Wat gebeurt er als je niet betaalt?
Als je niet binnen de eerste betalingstermijn van 14 dagen betaalt, sturen wij een betalingsherinnering. Je krijgt weer 14 dagen na ontvangst van de herinnering om alsnog te betalen. Betaal je nog steeds niet? Dan brengen wij rente en buitengerechtelijke incassokosten bij je in rekening vanaf het aflopen van de eerste betalingstermijn. De rente is hetzelfde als de wettelijke handelsrente. De buitengerechtelijke incassokosten berekenen we volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3.5. Kunnen wij de prijzen van de ondersteuning aanpassen?
Ja, wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorg aanpassen. Bijvoorbeeld aan de loon- en prijsontwikkelingen (“indexeren”) en wettelijke tarieven.
4.1. Waar vind je informatie over de regelingen die horen bij de algemene voorwaarden?

Alle regelingen kun je opvragen bij de zorgcoördinator. Een aantal kun je ook vinden in de zorgmap of op de Tzorg website. Bij de start van jouw ondersteuning ga je akkoord met de regelingen rondom onderstaande onderwerpen:

 • Algemene zaken die bij ons spelen en die voor de ondersteuning belangrijk zijn;
 • Welke aanvullende ondersteuning en mogelijke andere diensten wij bieden en de kosten daarvoor;
 • Hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen;
 • Onze bereikbaarheid bij een noodsituatie;
 • Onze klachtenregeling;
 • Ons privacyreglement;
 • Onze cliëntenraad;
 • Onze schaderegeling;
 • Informatie voor cliënten met nuttige tips;
4.2. Welke informatie geef je aan ons?
Voor de start van jouw ondersteuning geef je ons:
 • De naam en contactgegevens van jouw contactpersoon, jouw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door je (op papier of digitaal) is gemachtigd in jouw belang te handelen, wanneer jij dat zelf niet meer kunt. Geef ons ook informatie over jouw burgerservicenummer en een wilsverklaring als je die hebt.
 • Naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de ondersteuning. Bijvoorbeeld dat je zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.
4.3. Welke verplichtingen heb je nog meer, zolang wij als jouw ondersteuning bieden?
 • Je bent wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs;
 • Je geeft ons naar beste weten de informatie en medewerking die nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst. De informatie geef je zoals afgesproken in het ondersteuningsplan;
 • Je meldt schade die mogelijk door ons komt zo snel mogelijk bij ons. Hierbij geldt de schadeprocedure van Tzorg;
 • Je doet, schrijft en zegt niets dat schadelijk is voor Tzorg, de gezondheid of welzijn van cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers;
 • Zonder toestemming mag je geen beeld- of geluidsopnamen maken onze medewerkers en/of vrijwilligers. Wil je beeld- of geluidsopnamen maken, meld dit dan vooraf bij de betreffende persoon en zorgcoördinator. Dat betekent vervolgens nog niet dat je beeld- en geluidsopnamen openbaar mag maken. Als je dat wil doen is daar ook een specifieke toestemming vereist;
 • Je meldt het ons zo snel mogelijk wanneer uw situatie verandert. Bijvoorbeeld door het overlijden van jouw partner, een verandering van jouw indicatie, wanneer je overgaat naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ), bij een ziekenhuisopname etc. Dit kan invloed hebben op (jouw recht op)ondersteuning.
 • Je moet aanwezig zijn als onze medewerker bij je in het huis werkt;
 • Als het bij jouw indicatie past, kunnen onze medewerkers jouw boodschappen doen. Hiervoor gelden aparte afspraken waar je je aan dient te houden. De afspraken kun je opvragen bij jouw zorgcoördinator;
 • Je mag de medewerker nooit uw bankpas en/of pincode geven. Doe je dat toch, dan is dat op jouw eigen risico. Tzorg en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van geld en/of andere betaalmiddelen.
 • Je mag geen cadeautjes aan de thuishulp geven. Ook niet in de vorm van geld of andere betaalmiddelen;
 • Je meldt een besmetting of wanneer je in contact bent geraakt met (infectie) ziekten zoals MRSA, griep, Hiv enz. zo snel mogelijk bij jouw zorgcoördinator;
 • Je meldt zo snel mogelijk aan de zorgcoördinator wanneer je medicatie (bijvoorbeeld cytostatica) gebruikt en de bijwerkingen invloed of besmettingsgevaar kunnen opleveren voor de directe omgeving en/of personen.
 • Als je medicatie gebruikt die via een injectie wordt gegeven, zorg je ervoor dat prikaccidenten voorkomen worden. Dit doe je door naalden direct na gebruik in een afsluitbare naaldencontainer te stoppen en de container op tijd te legen.
4.4. Hoe gaan wij om met beeldmateriaal waarin je voorkomt?
Voor bijvoorbeeld voorlichting en promotie worden soms foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij beeldmateriaal waarin jij voorkomt willen gebruiken, vragen wij vooraf om jouw toestemming.
4.5. Hoe gaan we om met deelname aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?
Als wij jou willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, leggen wij je het doel en mogelijke risico’s daarvan uit. Alleen als je daarvoor toestemming geeft, mogen wij je betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.
4.6. Welke afspraken maken we nog meer met jou voor een goede ondersteuning?
 • Bij overmacht kan het zijn dat onze medewerker niet (op tijd) bij je is. Met overmacht bedoelen wij onder andere (maar niet uitsluitend): onverwachte verkeerssituaties, noodsituaties bij andere cliënten en geen beschikbare medewerkers door ziekte. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op, we proberen met een passende oplossing te komen en ongemak voor je te beperken.
 • Waar mogelijk krijg je met bekende Tzorg medewerkers te maken. Door vakantie, verlof of ziekte kan het wel zijn dat een andere medewerker jou ondersteunt.
 • Het kan voorkomen dat een medewerker niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip. Je maakt dan een melding voor gemiste zorg via: www.Tzorg.nl/gemist. Of je neemt telefonisch contact op met jouw zorgcoördinator.
 • Op landelijke feestdagen werken onze medewerkers niet, alleen bij hoge uitzondering. We stemmen met je af hoe we met deze uren omgaan.
 • Wij zijn wettelijk verplicht te zorgen voor goede werkomstandigheden (veiligheid, gezondheid en hygiëne, voor onze medewerkers). Zij zijn bij je thuis aan het werk. Daarom vragen wij je medewerking om ook bij je thuis voor wettelijk passende werkomstandigheden te zorgen zoals deze zijn beschreven in de Veiligheidscheck. De Veiligheidscheck maakt duidelijk welke aanpassingen aan materialen en werkomgeving nodig zijn voor een gezonde arbeidssituatie voor de medewerker en voor jou een veilige situatie. Lees ook onze gedragsregels voor cliëntenhuisregels voor thuishulpen en begeleiders en regels voor ongewenst gedrag.
 • Gevaarlijke stoffen zoals chloor, ammoniak en zoutzuur mogen niet door de medewerker worden gebruikt. Ook niet op jouw verzoek.
 • Medewerkers zijn verplicht om (bijna) incidenten en calamiteiten te melden aan ons.
 • Wij vinden respect voor onze medewerkers heel belangrijk. Ongewenst gedrag zoals (telefonische) agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie enzovoorts leiden tot het onmiddellijk stoppen van de ondersteuning volgens de zorgweigeringsprocedure. Als u ongewenst gedrag ervaart van een medewerker, dan verzoeken wij je om contact op te nemen met de zorgcoördinator. Wij nemen direct passende maatregelen.
 • Wij gebruiken geen sleutels die toegang geven tot jouw woning. Dit is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties. De voorwaarden vraag je op bij de zorgcoördinator.
4.7. Hoe lang van tevoren zeg je een afspraak af of verplaats je deze?
Als je geen ondersteuning kunt ontvangen, meld dit zo snel mogelijk bij jouw planbureau. Doe dit in ieder geval 24 uur van tevoren. Zeg je de afspraak niet op tijd af? Dan kunnen wij kosten (gederfde inkomsten) bij je in rekening brengen. Je hoeft dit niet te betalen als je bewijst dat het onmogelijk was om op tijd af te zeggen. Bijvoorbeeld door een onverwachte ziekenhuisopname.
5.1. Wat doe je met een klacht over ons?
Je bespreekt een klacht eerst met jouw zorgcoördinator. Kom je er niet uit? De volledige klachtenregeling vind je hier of kun je opvragen bij jouw zorgcoördinator. Deze klachtenregeling beschrijft de wijze waarop je een klacht kunt indienen bij Tzorg en op welke wijze Tzorg omgaat met jouw klacht. Het doel van de klachtenregeling is, om op grond van ontvangen klachten, structurele tekortkomingen in de dienstverlening en/of organisatie signaleren en te verbeteren.
6.1. Wanneer eindigt de zorgovereenkomst?
De zorgovereenkomst eindigt:
 • Als de periode waarvoor wij de zorgovereenkomst hebben gesloten afgelopen is;
 • Als jij en wij dat allebei willen;
 • Als wij de overeenkomst opzeggen, zoals uitgelegd in 6.2;
 • Als je de overeenkomst opzeggen, zoals uitgelegd in 6.4;
 • Op het moment dat je buiten ons werkgebied gaat wonen. Wij zijn dan verantwoordelijk voor het overdragen van het cliëntdossier aan een andere zorgaanbieder. Als je dit wil, adviseren wij een andere zorgaanbieder;
 • Als het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of gemeente ons niet (meer) betaalt voor jouw ondersteuning en je de ondersteuning zelf ook niet wilt/kunt betalen;
 • Als de rechter de zorgovereenkomst ontbindt;
 • Bij jouw overlijden.
6.2. Wanneer kunnen wij de zorgovereenkomst opzeggen?
Wij kunnen de zorgovereenkomst opzeggen per e-mail of brief met inachtneming van een redelijke opzegtermijn als:
 • Wij de ondersteuning die je nodig hebt niet (meer) kunnen of mogen geven. Bijvoorbeeld als jouw zorgvraag zo verandert dat wij geen goede ondersteuning meer kunnen geven of na een nieuw(e) indicatiebesluit/(-stelling);
 • Jij en/ of jouw wettelijke vertegenwoordiger de verplichtingen uit de zorgovereenkomst en de daarbij behorende regelingen niet nakomt (nakomen);
 • Jij en/ of jouw vertegenwoordiger zich zo gedraagt (gedragen) dat voorzetting van de zorgovereenkomst niet van ons verwacht kan worden;
 • De schriftelijke overeenkomst tussen Tzorg en de gemeente waarin je woont, wordt beëindigd waardoor wij daar niet langer onze diensten kunnen aanbieden;
 • Er andere belangrijke redenen zijn voor de opzegging die wij van tevoren met je hebben besproken.
6.3. Wat gebeurt er als wij de zorgovereenkomst opzeggen?
Als wij de zorgovereenkomst opzeggen om de in 6.1 beschreven redenen, doen wij ons best om je te helpen bij het zoeken naar een passende andere zorgaanbieder. Ook wijzen we je op de mogelijkheid een klacht in te sturen. Als je wil krijg je een kopie van het cliëntdossier. Alleen met jouw toestemming geven wij informatie over jou aan de zorgaanbieder die de zorg overneemt.
6.4. Kun je de zorgovereenkomst opzeggen?
Je kunt de zorgovereenkomst op elk moment opzeggen met een e-mail of brief. Je moet wel een opzegtermijn van minimaal 2 maanden aanhouden. Ook kun je alleen opzeggen voor de eerste dag van de maand. Je hoeft de opzegtermijn van 2 maanden niet aan te houden als jouw (her)indicatie vervalt. In dat geval kun je de zorgovereenkomst stoppen op de datum dat de (her)indicatie vervalt.
6.5. Kun je de zorgovereenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende ondersteuning aanpassen?
Ja. Dit geldt alleen voor prijsaanpassingen die wij doen in de aanvullende ondersteuning die je zelf betaalt. Je mag dan het deel van de zorgovereenkomst dat de aanvullende ondersteuning regelt, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.
6.6. Tot slot
Je kunt alle regelementen en procedures ontvangen waarnaar we in deze algemene voorwaarden verwijzen. Je vraagt dit aan bij jouw zorgcoördinator. Ook kun je bellen naar 088-00 25 50 0 of mailen naar informatie@tzorg.nl
Aan welke gedragsregels moet ik mij houden?
Onze thuishulpen en begeleiders willen jou zoveel mogelijk vrij laten in hoe jij woont en leeft, maar er zijn een paar regels die voor alle cliënten gelden. Het is namelijk belangrijk om het onderling vertrouwen niet te schaden. Daarom hebben wij voor jou als cliënt enkele gedragsregels opgesteld.
Het zorgmoment komt niet uit, wat moet ik doen?
Geef dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van het zorgmoment door aan jouw planbureau.
Hoe meld ik een klacht?
Wil je een klacht indienen voor jouw hulp of de hulp aan een naaste? Deel jouw ervaring dan eerst met de zorgcoördinator. Kom je er samen niet uit? Bekijk hier dan het hele klachtenproces.
Hoe meld ik schade?
Het kan gebeuren dat er schade ontstaat tijdens het werk. Hieronder lees je hoe je schade meldt en wat de voorwaarden zijn.
Stappenplan aanmelden schade
Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld schade aan jouw spullen. Deze schade meldt je zo:
 1. Meld de schade bij jouw zorgcoördinator. Doe dat binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade.
 2. Bewaar het voorwerp dat beschadigd is als bewijs. Bewaar het tot de schade is behandeld en afgerond.
 3. Je ontvangt van de zorgcoördinator een brief met instructie hoe je de schade moet aanmelden.
 4. Zodra de schade in behandeling is genomen door de schade-expert ontvang je hiervan bericht.
Vergoedt Tzorg jouw schade?
Als er door bewezen schuld van Tzorg schade ontstaat. Je komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als je de stappen hierboven volgt. Onderstaande voorwaarden beslissen of Tzorg jouw schade betaalt. Hiervoor gelden ook de algemene voorwaarden.  Tzorg betaalt geen schade:
 • Als wij de werkzaamheden niet goed kunnen uitvoeren door het ontbreken van de juiste producten, middelen en/of onjuist bevestigde onderdelen.
 • Als je de schade niet meldt zoals uitgelegd eerder op deze pagina.
 • Als de ontstane schade een gevolg is op een al bestaande schade.
 • Als andere mensen dan jijzelf (of jouw huisgenoten) schade lijden.
 • Overige zaken waarbij de schade-expert beoordeeld dat Tzorg niet aansprakelijk is.
Beoordeling van jouw schade
Aan de hand van de ontvangen informatie zal Tzorg jouw eventuele schadevergoeding bepalen. Je wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
Hoe om te gaan met geld en/of boodschappen doen?
Als het past bij jouw indicatie mogen onze medewerkers met jouw geld de dagelijkse boodschappen doen. Dat werkt als volgt.
 1. Geef bij jouw thuishulp aan welke boodschappen je nodig hebt.
 2. Bespreek samen hoeveel contant geld er nodig is voor de boodschappen. Dat is maximaal €25,- per zorgmoment.
 3. Nadat jouw thuishulp de boodschappen heeft gehaald, controleer je samen de kassabon en het wisselgeld.
Wat mag er wel of niet?
 • Geef alleen contant geld mee voor boodschappen. Zoveel mogelijk gepast. Geef nooit jouw bankpas mee. Deel ook geen pincodes of toegang tot betaalmogelijkheden op jouw telefoon, tablet of computer.
 • Jouw thuishulp mag geen geld voorschieten.
 • Jouw thuishulp mag alleen levensmiddelen kopen. Alcoholische dranken of rookwaren horen hier niet bij.
 • Mis je geld of raakt jouw thuishulp geld kwijt? Bel jouw zorgcoördinator. Er wordt aangifte gedaan bij de politie
Hoe regel ik meer hulp?
Het kan zijn dat je tijdelijk meer hulp nodig hebt dan je nu krijgt. Als je al cliënt bij ons bent, kun je waarschijnlijk hulp bijkopen. Het is soms ook mogelijk om jouw Wmo-indicatie aan te passen voor meer hulp. Lees daarover hier meer.  
Hoe zit het met de verzorging van kinderen?
Wij mogen onder strenge voorwaarden en met de juiste indicatie kinderen verzorgen. Verzorgen houdt in: wassen, aankleden en eten geven bij kinderen die dat niet zelf kunnen. Er moet altijd een volwassene in dezelfde ruimte aanwezig zijn bij de verzorging. Deze volwassene is iemand anders dan de Tzorg medewerker.
Hoe zit het met de zorgmap?
In de zorgmap vind je informatie over de hulp de je van ons krijgt. Zoals de taken van jouw thuishulp of begeleider en de algemene voorwaarden. Deze zorgmap blijft eigendom van Tzorg. Je moet onze medewerkers altijd toegang geven tot de zorgmap. Wanneer onze ondersteuning stopt, lever je de map weer bij ons in. Vanaf 2024 ontvangen nieuwe cliënten geen zorgmap meer en vervangen we geen bestaande zorgmappen meer.
Hoe zit het met het gebruik van vervoer voor het werk?
Onze medewerkers mogen jouw auto of andere vervoersmiddelen niet gebruiken. Boodschappen doen zij altijd lopend of met de fiets. Het gaat om dagelijkse boodschappen (kleine hoeveelheden) die zij zo kunnen vervoeren. Onze medewerkers mogen nooit iemand vervoeren, ook jou niet. Wordt deze regel overtreden? Dan is dat op jouw eigen risico. Ook bij jouw verzoek of in geval van nood. Tzorg is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van overtreding van deze regel.
Hoeveel uur heb ik recht op hulp?
Het aantal uren hulp dat jij ontvangt, wordt meestal met de indicatie vanuit de gemeente vastgesteld. Tzorg bepaalt de indicatie dan niet. In enkele gemeenten geldt een andere manier voor het bepalen van jouw indicatie. Vraag jouw zorgcoördinator wat voor jou geldt. Ongeacht de regels in jouw gemeente, heeft Tzorg invloed op jouw oorspronkelijke indicatie na overleg of signalering. Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in jouw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid. Wil je meer ondersteuning? Overleg dan met jouw zorgcoördinator.
Ik ontvang een factuur van het CAK, maar deze klopt niet. Wat moet ik doen?
Neem contact op met het CAK. De contactgegevens vind je op de website van het CAK.
Is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk?
Ontvang je hulp vanuit de Wmo? Dan betaal je een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt door de gemeente vastgesteld en is afhankelijk van jouw inkomen, jouw gezinssamenstelling en het aantal uren verleende hulp. Wij registreren hoeveel uren hulp je ontvangt en sturen deze gegevens naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt je elke vier weten een nota voor de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kun je ook jouw eigen bijdrage berekenen. Of bel gratis het CAK op telefoonnummer 0800 – 1925.
Is er een cliëntenraad?
Ja, Tzorg heeft een cliëntenraad! Zij komen op voor de belangen van de cliënt. Zij adviseren over het beleid van Tzorg. Daardoor blijft de hulp aan cliënten verbeteren. Lees hier alles over onze cliëntenraad. 
Kan Tzorg de maaltijd verzorgen?
Dat is mogelijk wanneer dit past bij jouw indicatie. Denk dan aan het opwarmen van een maaltijd en het klaarzetten daarvan. We maken geen complete maaltijden. Wel mogen we de broodmaaltijd maken.
Kan Tzorg mijn hulp uitstellen?
Tzorg kan hulp aan jou tijdelijk uitstellen bij een van deze situaties:
 • De medewerker van Tzorg krijgt geen toegang tot jouw woning;
 • Je voldoet niet aan de verplichtingen die je hebt op basis van de zorgovereenkomst en de inhoud van de algemene voorwaarden;
 • Je houdt je niet aan wat Tzorg van je vraagt rondom de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers;
 • Het door laten gaan van de hulp kan om een andere reden niet van Tzorg gevraagd worden.
Bij uitstel van hulp geldt dat Tzorg op basis van onder andere de bovenstaande redenen de zorg mag weigeren. Jij hebt dan geen recht op schadevergoeding. Wanneer wij de hulp uitstellen, kunnen er twee gevolgen zijn:
 • Wij gaan verder met hulp aan jou als de reden voor uitstel niet meer van toepassing is;
 • Wij beëindigen alsnog de zorgovereenkomst.
Komt mijn thuishulp/begeleider op feestdagen?
Onze thuishulpen en begeleiders zijn op feestdagen vrij. Je ontvangt dan geen hulp. Werkzaamheden plannen we zoveel mogelijk op een ander moment. Bespreek dit samen en geef het door aan het planbureau.
Mijn thuishulp of begeleider is ziek of heeft vakantie, wat nu?
Het planbureau overlegt met je of er vervanging komt. Eventueel kan je vaste thuishulp/begeleider op een ander moment komen.
Waar vind ik de algemene voorwaarden van Tzorg?
Je vindt de algemene voorwaarden op: www.Tzorg.nl/algemene-voorwaarden 
Wat is ongewenst gedrag?
Wij verwachten van onze thuishulpen en begeleiders dat zij zich gedragen naar de genoemde normen en waarden. Gedragingen die hier niet bij passen hebben wij samengevat in ongewenst gedrag: Discriminatie Er is sprake van discriminatie wanneer je vanwege je geloof, huidskleur, afkomst, geslacht, handicap of ziekte, seksuele geaardheid of leeftijd anders behandeld, uitgesloten of achtergesteld wordt. Agressie en geweld Er is sprake van agressie en geweld wanneer je door één of meerdere personen wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. Pesten Er is sprake van pesten als één of meerdere personen vaak en gedurende een lange periode vervelend tegen je doen en het werk onplezierig maken. Seksuele intimidatie Er is sprake van seksuele intimidatie wanneer iemand seksuele dingen zegt of doet, waar jij je niet prettig bij voelt.
Wat is signaleren en mag Tzorg signalen doorgeven aan de gemeente?
Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in jouw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid. Door hier op te letten, kunnen we op tijd jouw hulp aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er meer hulp nodig is. Zo kun je langer aangenaam thuis wonen. De veranderingen (signalen) geven we door aan de gemeente. Wij hebben daarin een zorgplicht vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Wat zijn de huisregels voor mijn thuishulp of begeleider?
Onze thuishulpen en begeleiders komen in jouw privé omgeving. Jij stelt je dus kwetsbaar op. Het is daarom belangrijk om jouw vertrouwen in ons niet te schaden. Daarom ontvangen thuishulpen en begeleiders een overzicht met huisregels.
Welke schoonmaakmaterialen en -middelen moet ik in huis hebben?
Jouw thuishulp gebruikt jouw eigen schoonmaakmaterialen en -middelen. Zorg dus dat je materialen en middelen in huis hebt. Met de veiligheidscheck kijken we of je het juiste en voldoende in huis hebt. Wij raden het gebruik van chloor af. Het gebruik van chloor is niet goed voor het milieu en het inademen van chloordamp kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Jouw zorgcoördinator geeft je meer informatie over de benodigdheden.
Welke taken doet een thuishulp of begeleider?
We bieden hulp bij het huishouden of individuele begeleiding aan. Onze thuishulpen nemen huishoudelijke taken over, zoals schoonmaken. Begeleiders helpen bij dagelijkse taken zoals de administratie of jouw dagstructuur. Jouw hulp is afhankelijk van jouw indicatie. Onze medewerkers mogen alleen taken doen die in jouw ondersteuningsplan staan.
Wie is mijn aanspreekpunt bij Tzorg?
Naast jouw thuishulp of begeleider, heb je ook contact met de zorgcoördinator en het planbureau. De zorgcoördinator is jouw eerste aanspreekpunt. Dit kun je bespreken met jouw zorgcoördinator:
 • Vragen over de hulp die je krijgt;
 • Veranderingen in jouw (gezondheids)situatie;
 • Vragen of problemen bij onze dienstverlening;
Met het planbureau heb je contact over de planning. Bel het planbureau als jouw zorgmoment niet uitkomt. Klik hier voor de telefoonnummers van jouw zorgcoördinator of planbureau.
Wordt mijn huisdier ook verzorgd?
Wij verzorgen geen dieren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we:
 • Geen kattenbak verschonen;
 • Geen honden uitlaten;
 • Geen dieren voeren.
Ook doen we geen andere taken die te maken hebben met huisdieren.
Heb ik recht op hulp?
Mogelijk kun jij hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee ontvang jij hulp voor maximaal €20,60 per maand. Check op deze pagina of jij in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo.
Hoe vraag ik hulp aan?
Dat leggen we je op deze pagina graag uit.
Is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk?
Ontvang je hulp vanuit de Wmo? Dan betaal je een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt door de gemeente vastgesteld en is afhankelijk van jouw inkomen, jouw gezinssamenstelling en het aantal uren verleende hulp. Wij registreren hoeveel uren hulp je ontvangt en sturen deze gegevens naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt je elke vier weten een nota voor de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kun je ook jouw eigen bijdrage berekenen. Of bel gratis het CAK op telefoonnummer 0800 – 1925.
Is er een cliëntenraad?
Ja, Tzorg heeft een cliëntenraad! Zij komen op voor de belangen van de cliënt. Zij adviseren over het beleid van Tzorg. Daardoor blijft de hulp aan cliënten verbeteren. Lees hier alles over onze cliëntenraad. 
Kan Tzorg de maaltijd verzorgen?
Dat is mogelijk wanneer dit past bij jouw indicatie. Denk dan aan het opwarmen van een maaltijd en het klaarzetten daarvan. We maken geen complete maaltijden. Wel mogen we de broodmaaltijd maken.
Wat is hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)?
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente kent ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) toe. Vanuit die wet kun jij mogelijk hulp bij het huishouden of individuele begeleiding krijgen. De gemeente bepaalt of jij hulp mag ontvangen vanuit de Wmo. Kom je in aanmerking voor hulp vanuit de Wmo? Dan krijg je een Wmo-indicatie. Daarin staat welke soort hulp je hulp kunt krijgen. Daarna kies jij zelf welke organisatie jou gaat helpen. Voor hulp vanuit de Wmo betaal je maandelijks een eigen bijdragen van €20,60 per maand (2024).  
Wat is signaleren en mag Tzorg signalen doorgeven aan de gemeente?
Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in jouw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid. Door hier op te letten, kunnen we op tijd jouw hulp aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er meer hulp nodig is. Zo kun je langer aangenaam thuis wonen. De veranderingen (signalen) geven we door aan de gemeente. Wij hebben daarin een zorgplicht vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Wat kost huishoudelijke hulp?
Huishoudelijke hulp van Tzorg krijg je alleen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Als jij in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo, betaal je maximaal €20,60 per maand. Dit bedrag verschil per gemeente.
Welke taken doet een thuishulp of begeleider?
We bieden hulp bij het huishouden of individuele begeleiding aan. Onze thuishulpen nemen huishoudelijke taken over, zoals schoonmaken. Begeleiders helpen bij dagelijkse taken zoals de administratie of jouw dagstructuur. Jouw hulp is afhankelijk van jouw indicatie. Onze medewerkers mogen alleen taken doen die in jouw ondersteuningsplan staan.

Contact opnemen met Tzorg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vestibulum erat blandit nulla ullamcorper feugiat imperdiet ut mauris.

Bereken jouw Wmo-indicatie

Beantwoord onderstaande vragen en bekijk of je recht hebt op een Wmo-indicatie.

Ik heb hulp nodig bij grote of kleine huishoudelijke taken omdat ik deze zelf niet meer kan.

Ik kan beperkt of niet meedoen in de samenleving.

Ik heb een medische beperking.

Ik heb langdurige zorg nodig en onvoldoende mogelijkheden om dit zelf op te lossen.

Zoek de gegevens van jouw gemeente om hulp aan te vragen via de Wmo.

scroll verder