Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Tzorg B.V., hoofdvestiging Uden (Verlengde Velmolen 1, 5406 NT), kvk-nummer 17161365, is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens.
Wil je contact met ons opnemen? Vul dan het formulier in op deze pagina.

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is nodig om je ondersteuning te kunnen bieden. Als je cliënt bent bij Tzorg, zijn wij (wettelijk) verplicht om bepaalde informatie over jou (“cliënt”) of eventuele naasten, te verwerken. Tzorg dient bijvoorbeeld te allen tijde te identificeren wie haar cliënten zijn. Wij verzamelen daarom persoonsgegevens om aan deze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om met je in contact te kunnen komen of om declaraties te kunnen indienen bij jouw gemeente of andere (hoofd-/ onder-) aannemers.

Zo verzamelen wij jouw persoonsgegevens:

 • Doordat je (of een derde ten behoeve van jou) met ons communiceert per e-mail of telefonisch. Bijvoorbeeld wanneer je vragen hebt over onze diensten;
 • Wanneer je contact met ons opneemt via de (contact)formulieren op onze website;
 • Doordat je (of een derde ten behoeve van jou) op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten. Hieronder kunnen ook jouw bijzondere persoonsgegevens vallen;
 • Door analyse van onze technische tools en diensten, die wij gebruik voor onze websites;
 • Door bij ons te solliciteren.
 • Doordat wij een dossier van jou opbouwen. Wij bouwen een dossier op van al onze cliënten, zodat we ervoor kunnen zorgen dat elke cliënt de juiste ondersteuning ontvangt. Hieronder valt ook het registreren van signaleringen. Daarbij gaat het om het signaleren en observeren van problemen en risico’s. Als je cliënt bij ons bent, registreren wij hoeveel ondersteuning je krijgt en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • Doordat wij persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld via jouw gemeente;

Tzorg verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Burgerlijke staat;
 • Geslacht, leeftijd;
 • Adresgegevens;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Cliëntnummer;
 • BSN-nummer;
 • Eventueel de contactgegevens van jouw wettelijke vertegenwoordiger, naasten of mantelzorger;
 • Het type ondersteuning dat je ontvangt of nodig heeft;
 • Medische- en gedragsgegevens (deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening);
 • Overige gegevens die je aan ons verstrekt.

Ook verwerken wij financiële gegevens, bijvoorbeeld rondom de betaling voor onze ondersteuning. Als de wet dat vereist verwerken wij ook een kopie van jouw paspoort.

Tot slot houdt Tzorg een register bij waarin wordt vastgelegd: een omschrijving naar aard en omvang van eventuele incidenten en of klachten met betrekking tot een cliënt; de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen en eventueel opgelopen schade of letsel. Het register heeft als doel om de dienstverlening te verbeteren.

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met je afsluiten. Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je, als wettelijke verplichting of je ons daartoe de opdracht geeft. Tzorg bewaart jouw persoonsgegevens tot uiterlijk 15 jaren na afronding en beëindiging van het dossier.

Overige persoonsgegevens

Voor sommige verwerkingen kan om jouw expliciete toestemming worden gevraagd. Bijvoorbeeld bij het gebruik van foto’s, vastlegging van een euthanasieverklaring en / of reanimatieverklaring. Weet dat je jouw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

Marketing en Business Development-activiteiten

Wij houden je graag op de hoogte van onze dienstverlening en blijven graag met je in contact. Bijvoorbeeld als je jezelf inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief, een bepaald evenement of ons een e-mail stuurt. Als je onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen kun je ons hierover te allen tijde berichten door je hiervoor af te melden.

In het onderstaande worden onze verwerkingen van persoonsgegevens per activiteit nader toegelicht.

Nieuwsbrief, mailing en magazine

Tzorg verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je te (onder)houden. Wij informeren onze klanten, cliënten en zakelijke relaties graag via onder meer nieuwsbrieven en ons magazine ‘Thuis’. Ook informeren wij je, indien je dat wenst, over evenementen die wij verzorgen en andere gerelateerde aangelegenheden waarvan wij menen dat die interessant kunnen zijn voor je. Daarnaast verwerken wij statistieken met het oog op het verbeteren van onze diensten en de daarop gerichte marketingactiviteiten.

Websites

Via onze websites (www.tzorg.nl / www.werkenbijtzorg.nl) verwerken wij jouw persoonsgegevens voor technische en functionele analyses van de website met het oog op het genereren van statistieken en om onze websites te analyseren en/of te verbeteren. De gegevens die via onze websites worden verwerkt zijn: gegevens omtrent het apparaat waarmee je onze website bezoekt, waaronder IP-adressen en gegevens omtrent jouw bezoek aan onze website, waaronder begrepen de pagina’s die bezoekers aanklikken en het navigeren op deze pagina’s. De gegevens zullen ook worden gebruikt om onze diensten te promoten. Voor het optimaliseren van onze website maken wij gebruik van Microsoft Clarity. Daarom zijn de privacy voorwaarden van Microsoft Clarity van toepassing op het gebruik van onze website. Deze zijn te lezen via Microsoft.

Indien je via onze website een contactformulier invult of indien je telefonisch contact met ons opneemt, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om jouw vraag te kunnen beantwoorden of jouw opmerkingen te kunnen verwerken.

Sollicitaties

Indien je bij ons solliciteert, zullen wij de volgende gegevens verwerken en bewaren:

 • Jouw voor- en achternaam,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mail,
 • en overige persoonlijke gegevens vermeld in jouw sollicitatie.

Hieronder kunnen ook jouw bijzondere persoonsgegevens vallen zoals een VOG-verklaring. Deze gegevens zullen alleen worden verzameld en verwerkt gedurende het sollicitatieproces en worden binnen 4 weken na beëindiging van het proces door ons verwijderd indien de sollicitatieprocedure geen succes heeft gehad. Alleen indien je daarvoor toestemming geeft zullen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar bewaren.

Intern gebruik van de persoonsgegevens

Om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van persoonsgegevens. Alleen medewerkers die op basis van hun functie jouw gegevens moeten inzien, kunnen dat daadwerkelijk inzien. Dat regelen we door die medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen.

Social media

Tzorg heeft een eigen LinkedIn-pagina, Facebook-pagina, Twitter-account, YouTube-kanaal en Instagram-account, waarop je jezelf geheel vrijblijvend kunt abonneren. Via onze social media kanalen informeren wij je over de laatste ontwikkelingen binnen Tzorg, delen wij vacatures en hebben wij interactie met klanten, cliënten en medewerkers van Tzorg. Daarnaast informeren wij je over andere gerelateerde aangelegenheden en evenementen waarvan wij menen dat die interessant zijn voor je.

Indien je jezelf aanmeldt voor onze social media kanalen, verwerken wij de volgende gegevens van je: jouw voor- en achternaam, titel, functie, jouw contactgegevens zoals e-mailadres en social media pagina, het bedrijf waarvoor je werkzaam bent en de berichten en filmpjes die wij plaatsen en die je interessant vindt.

Wees je zich ervan bewust dat, indien je ervoor kiest om zich te abonneren op onze social media kanalen, dat als zodanig zichtbaar is voor andere gebruikers van de desbetreffende social media. Datzelfde geldt, indien je ervoor kiest om een bijdrage van onze pagina te delen via social media.

Onderhavige Privacyverklaring is niet van toepassing op voormelde gegevensverwerkingen. Indien je meer te weten wilt komen over de privacybeschermende maatregelen door deze derde partijen, dien je de desbetreffende privacyverklaring bij die derde partijen op te vragen.

Wij zullen jouw gegevens bewaren totdat je jouw toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken of aanpassen.

Cookies

Tzorg maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestandjes welke op jouw computer, tablet of smartphone opgeslagen worden bij het bezoeken van onze websites. Voor het goed laten functioneren van haar websites maakt Tzorg gebruik van functionele cookies en/of analytische cookies. Tevens maakt Tzorg gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te delen via social media. Om deze cookies op jouw computer te mogen plaatsen wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de websites.

Juridische grondslagen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens op grond van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • In het kader van een overeenkomst, zoals de overeenkomst die wij met je sluiten voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden;
 • Op basis van jouw toestemming;
 • Voor de bescherming van jouw vitale belangen;
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tzorg;
 • In het kader van een wettelijke verplichting die op Tzorg rust. Bepaalde persoonsgegevens moeten wij verstrekken op grond van de Wet inzake rijksbelasting of op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015).

De verkrijging van jouw persoonsgegevens door derden

De meeste gegevens van een cliënt ontvangt Tzorg rechtstreeks van de cliënt op het moment dat een zorgovereenkomst met hem/haar wordt overeengekomen. Daarnaast kan Tzorg persoonsgegevens ontvangen van andere zorgaanbieders en/of gemeente. Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat je bij ons cliënt bent. Wij delen gegevens alleen met derden indien dat noodzakelijk is. Wij verstrekken alleen gegevens indien wij daartoe een grondslag hebben.

Wie heeft er toegang tot jouw persoongegevens

Jouw gemeente

in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is Tzorg verplicht om bepaalde persoonsgegevens te delen met jouw gemeente. De reden hiervan is dat de verleende ondersteuning wordt gedeclareerd bij jouw gemeente en/of zorgaanbieder. Om die reden kan Tzorg jouw gemeente en/of zorgaanbieder informeren over het aantal uren dat je aan ondersteuning hebt ontvangen en welke werkzaamheden er zijn verricht. De gegevensuitwisseling met gemeenten en/of zorgaanbieder vindt plaats via beveiligde communicatie.

In bijzondere situaties zijn wij verplicht om ook aan andere instanties (dan gemeenten) persoonsgegevens te verstrekken. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een inspectiediensten vanuit de overheid (die bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig heeft in verband met de verantwoording over beheerde gelden) of aan een justitieel onderzoek.

Verwerkers van Tzorg

Tzorg werkt en communiceert via mobiele apparatuur, waaronder begrepen: laptops, telefoons en tablets. Enkele door Tzorg gescreende leveranciers ondersteunen daarbij. Daardoor kunnen in sommige gevallen de persoonsgegevens in die programma’s toegankelijk zijn voor medewerkers van die leveranciers. Daarvoor sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Tzorg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren en een ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. De beveiliging is gericht op de bescherming van gegevens en op de middelen waarop de gegevens worden opgeslagen Verder geldt dat jouw persoonsgegevens op beveiligde, Nederlandse dan wel Europese servers worden opgeslagen.

Verder voorzien wij al onze medewerkers van instructies en gedragsregels inzake het belang van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Tzorg hanteert voor cliëntdossiers een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens

Als Tzorg verwerken we persoonsgegevens van cliënten. Maar die persoonsgegevens hebben wel op de cliënt zelf betrekking. Daarom heb je als cliënt, dan wel betrokkene de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage. Je kunt een verzoek doen jouw persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor je geen recht op inzage hebt;
 • Het recht op aanpassing van jouw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch jouw gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
 • Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en dat je het recht heeft om de data over te hevelen naar een andere verantwoordelijke;
 • Het recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens);
 • Het recht om jouw toestemming weer in te trekken. Wij merken op dat, voor de uitoefening van dit recht geldt dat, onder bepaalde omstandigheden, Tzorg gerechtigd is om de verwerking van jouw persoonsgegevens te blijven voortzetten (in weerwil van jouw intrekking), indien de verwerking noodzakelijk is voor Tzorg om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zoals hierboven vermeld is er het recht om te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens. Om gegevens in te zien kan contact worden opgenomen met de zorgcoördinator. Deze kan je dan ondersteunen om toegang te krijgen tot jouw gegevens en eventueel in overleg, wanneer dit aan de orde is, er ook voor zorgen dat het dossier wordt aangevuld of aangepast.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Tzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Deze versie is vastgesteld op 17 april 2023. Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de Privacyverklaring moet worden gewijzigd. We adviseren je om deze pagina dan ook regelmatig te raadplegen. Indien er grote wijzigingen plaatsvinden zal Tzorg dit aankondigen.

Vragen, verzoeken of klachten?

Met dit document wil Tzorg je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, je niet tevreden bent over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kun je te allen tijde contact opnemen met ons per e-mail (privacy@tzorg.nl) of telefonisch 088-0025500. Wij kunnen je, indien je dat wenst, in contact brengen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Wij verzoeken je vriendelijk om, indien je contact met ons opneemt, te allen tijde duidelijk aan te geven wie je bent of namens wie je belt, zodat Tzorg zeker weet dat zij de juiste persoonsgegevens kan aanvullen, aanpassen of verwijderen. Om fouten te voorkomen kan Tzorg je verzoeken om jouw legitimatie.

Indien je van mening bent dat, Tzorg of een medewerker van Tzorg, onzorgvuldig omspringt met jouw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen. Je kunt jouw klacht indienen bij Tzorg of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe dat in zijn werk gaat staat beschreven in onze klachtenregeling. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kun je doen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.